Palkkion hinnoittelu

Litteroinnista maksettavaa palkkaa on yleensä vaikeaa määritellä, koska tuntipalkat vaihtelevat litteroijan kirjoitusnopeuden mukaan. Tämän takia palkat ilmoitetaankin yleensä muodossa euroa/äänitetunti. Lopullinen palkka määräytyy taas ensisijaisesti litteroinnin tason ja työn kokonaisvaativuuden mukaisesti. Tämän takia täysin kattavia selvityksiä palkoista on vaikea antaa, mutta yritän havainnollistaa asiaa mahdollisimman selkein esimerkein. Toki jokainen työnantaja päättää loppupelissä itse mitä haluaa töistä maksaa, mutta liian halvalla tuskin kukaan haluaa työskennellä. Keskimääräisesti huolelliseen litterointiin menee perusnopeuksiselta litteroijalta 6 tuntia per äänitetunti, joten työnantaja voi siitä itsekin laskea mikä voisi olla kohtuullinen palkka tarjoamastaan työstä.

 • Hyvälaatuisen yksilöhaastattelun peruslitteroinnin peruspalkaksi on listallamme vakiintunut  45-50€/äänitetunti.

Tämä käsittää työt, joissa äänitteen laatu on erinomainen ja erilliset toistot, äännähdykset, yms. ylimääräiset jutut jätetään merkitsemättä. Pienet erot palkassa selittyvät ihmisten mieltymyksillä ja sillä onko kyseessä osittainen vai täysi litterointi, puhekielinen vai selkokielinen. Tietyt litteroinnin tasot ovat työläämpiä ja näistä voisi tehdä seuraavanlaiset yleistykset, joissa ensimmäinen on helpompi, jälkimmäinen työläämpi. Osittaisessa litteroinnissa litteroidaan vain haastattelun aiheeseen liittyvä keskustelu. Tarkempiin selityksiin litterointien tasoista pääset tutustumaan täällä.

(Referoiva < ) Peruslitterointi < Sanatarkka/eksakti (< Keskusteluanalyyttinen)
Osittainen < Täysi
Selkokielinen < Puhekielinen

Mitkä seikat nostavat ns. keskimääräistä palkkaa? (esimerkkiehdotuksia)

 • sanatarkka (eli puhekielinen, jossa kaikki äännähdykset, toistot yms. mukana), täysi litteraatio (+5-10€)
 • parihaastattelu (+5€, tyypillisesti haastateltavat merkitään eri tunnistemerkeillä)
 • ryhmähaastattelu (+10-15€ riippuen haastateltavien määrästä, tunnistemerkkien selvittely ilman videota isoissa ryhmähaastatteluissa on TOSI työlästä)
 • huono äänitteen laatu eli nauhalla hälinää, äänenvoimakkuus huono tai ylipäätänsä paljon päällekkäistä puhetta, joka häiritsee litterointia merkittävästi (+5-15€)
 • erittäin epäselvä puhetyyli (+5-10 €)
 • äänitteen kieli on jokin muu kuin suomi (+10-25€ riippuen kielestä ja litteroijan henk.koht. hinnoittelusta erikoisosaamisensa suhteen)
 • litterointien toimittamisella on kiire ja aikataulu on tiukka (yli 10h töitä/vko) (+10-20€)
 • (keskusteluanalyyttinen litterointi ?? Hintaa on vaikeaa arvioida, koska tähän mennessä kukaan työnantaja ei ole toivonut näin yksityiskohtaista litterointia. Aikaa kuluu kuitenkin moninkertaisesti tavallisempiin litterointitöihin verrattuna, joten lisämaksu olisi aika korkea.)

Mitkä seikat sitten voivat laskea ns. keskimääräistä palkkaa? (esimerkkiehdotuksia)

 • jos litterointi lähetetään työnantajalle ilman kieliasun tarkistusta eli litteroija ei työn valmistumisen jälkeen lue tekstiä läpi ja se saattaa sisältää kirjoitusvirheitä (-5€)
 • (referoiva litterointi ?? Hintaa vaikea arvioida, koska tätäkään ei olla pyydetty aiemmin. Todennäköisesti hinta olisi kuitenkin jonkin verran edullisempi peruslitterointiin verrattuna.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s