Litteroinnin tasot

Litteroinnin palkka-asiat määräytyvät hyvin pitkälti sen mukaisesti kuinka tarkan litteroinnin työnantaja haluaa aineistostaan. Litterointityylejä on yhtä monia kuin tekijöitäkin ja selkeitä rajauksien tiettyjen litteroinnin tasojen välille on hiukan vaikea tehdä. Siksi työnantajan on erityisen selkeästi ilmaistava työpaikkailmoituksissaan minkälaista litterointia hän työntekijältä haluaa. Mitä vaativampi ja aikaavievämpi litterointityyli on kyseessä, sitä korkeampi suhteessa palkankin tulisi olla. Palkkauksesta lisätietoja löytyy erillisestä Palkkaus-osiosta. Selkeät esimerkit mahdollisista eri litteroinnin tasojen luokitteluista löytyvät mm. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston nettisivuilta. Jos työnantaja ei edelleenkään ole täysin varma mitä litteroinnin tasoa hän hakee, on hyvä seuraava askel kokeilla vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin.

1. Mitä minun pitää siis tarkentaa litteroinnin tasoa määritellessäni?

Haluatko litteroinnista…

  1. perustasoisen vai sanatarkan? (vai jopa referoivan tai keskusteluanalyyttisen)
  2. osittaisen vai täyden?
  3. puhekielisen vai selkokielisen?

2. Onko litteraatiossa sinulle tärkeintä itse asiasisältö?

Jos tärkeintä on se mitä informantti sanoo, ei se miten hän sen sanoo, silloin on järkevintä ehdottomasti jättää täytesanat, toistot, kesken jääneet sanat ja kaikki turhat äännähdykset pois merkinnöistä. Tätä kutsutaan yleensä peruslitteroinniksi. Samaten voit miettiä, haluatko murteen ja epäselvien lauserakenteiden näkyvän litteroinnissa (eli haluatko täysin puhekielisen litteroinnin) vai haluatko, että litteroija selkeistää kieltä tarvittaessa ja muuttaa lauserakenteita luettavuutta parantaakseen (eli tekee selkokielisen litteroinnin)? Työn ehdoissa kannattaa myös selvittää litteroidaanko poikkeuksetta kaikki nauhalla oleva puhe vai tehdäänkö osittainen litteraatio, jolloin litteroidaan vain aiheeseen liittyvä sisältö ja jätetäänkö aiheen vierestä menevät keskustelut kokonaan pois.

Jos haluat mennä sisältöpainotteisuudessa toiseen ääripäähän, voi äänitteistä tehdä myös referoivan litteroinnin, jossa sisällöstä tehdään vain suurpiirteisiä muistiinpanoja esim. ranskalaisin viivoin. Tällöin pyritään tiivistämään paljon ja sisällöstä tuodaan esiin vain pääkohdat tai tietty sisältö. Tätä tyyliä voi käyttää esim. silloin kun lukuisista lyhyistä puheenvuoroista halutaan kerätä vastaukset tiettyihin samoihin kysymyksiin.

3. Aiotko tutkia myös puhujien vuorovaikutusta tai voiko litteroinnilla olla jatkokäyttöä jossa tätä tutkitaan?

Jos aiot tutkia litteroinneista myös puhujien ilmaisua tai keskustelijoiden välistä vuorovaikutusta tai aiot arkistoida litteroinnit jonnekin ja uskot että joku voi joskus näitä seikkoja aineistosta haluta tutkia, kannattaa äänitteistä tehdä täysi sanatarkka litteraatio. Tällöin kaikki äänitteen sisältö kirjoitetaan litterointiin, myös toistot, äännähdykset yms. Litteroinnissa ei muuteta sanoja mitenkään, vaan kaikki sanat kirjoitetaan siinä murremuodossa kuin ne sanotaan (eli litterointi on puhekielinen). Jos haluat, aiheeseen liittymättömän puheen voi kuitenkin edelleen tarvittaessa jättää pois, jolloin kyseessä olisi osittainen eikä täysi litteraatio. Sanatarkka litteraatio on luonnollisesti työläämpi kuin peruslitteraatio.

Jos taas haluat äärimmäisen tarkkaa litterointia johon merkitään kaikki tauoista, nousevista ja laskevista äänenpainoista lähtien tietyin erityismerkein, haluat todennäköisesti keskusteluanalyyttisen eli diskurssilitteroinnin haastatteluillesi. Tällaisen litteroinnin teettäminen on hyvin kallista, koska se on kaikista aikaavievin litteroinnin muoto ja se vaatii jo enemmän erikoisosaamista. Tämän litterointityylin erikoismerkeistä löytyy lisätietoa TÄÄLTÄ ja esimerkki valmiista litteroidusta aineistosta TÄÄLTÄ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s